สมาชิก/เข้าระบบ

Manuskawin Changprayool

Manuskawin Changprayool
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิด 15 หลักสูตร พัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะทางปี 2563

, , 10600

www.tpc.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิด 15 หลักสูตร พัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะทางปี 2563 ……………………………………………….. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นเสริมสวยเฉพาะทางและให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสวยสมัยใหม่ เปิด 15 หลักสูตร เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพเฉ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
กสร.จัดอบรมสื่อสารในองค์กรรองรับยุคดิจิทัล เอกชนร่วมโครงการเพียบ

นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วม 39 องค์กร ระหว่างว ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
เกื้อการุณย์พัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราทิราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างและรักองค์กรด้วยพลังคิดบวก และการปฏิบัติงานตามพฤติกรรมค่านิยมองค์กร (KARUN) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ สวนธรรมศรีปทุม อำ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
เกื้อการุณย์ หนุนนักศึกษาใหม่สู่พยาบาลวิชาชีพ เน้นคุณธรรมจริยธรรม พร้อมปรับตัวและการอยู่ร่วมกัน

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรม “เรื่องการปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในรั้วเกื้อการุณย์” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 215 คน ณ ห้องประชุมอบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาล ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
มนัสกวิญ ชางประยูร คว้ารางวัล กินรีทอง ประจำปี 2561 คุณค่าแห่งบุคคลต้นแบบสังคมไทย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด ได้เข้ารับรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 4 “สาขานักพัฒนาองค์กรยอดเยี่ยม/ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินแล ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
สปข.5 สุราษฎร์ จัดกิจกรรมสร้าง DJ รุ่นเยาว์ มุ่งขยายผลเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 (สปข.5) จัดกิจกรรมค่าย DJ เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเยาวชน 70 คนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยสถานศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสาม (ตลาดล่าง),โรงเรียนเวียงสระ, ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
สคบ. จัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายสื่อภาครัฐและเอกชน

ที่ผ่านมา สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2561 ณ ห้องกรรณิการ์ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลอัมพว ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
สำนักการแพทย์ จัดอบรม บปส. รุ่น 1 สร้างผู้บริหารคุณภาพยุค 4.0

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (บปส. 1) เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขก้าวสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ยุ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
สปข. 5 จัดเสวนา "วิถีประชาธิปไตย ไทยนิยม” เร่งสร้างความเข้าใจสิทธิหน้าที่แก่สื่อฯ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา "วิถีประชาธิปไตย ไทยนิยม" จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี (สปข. 5) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา มีเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่า ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์
กสร.เดินหน้าจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะนักบริหารแรงงานส่วนกลางและภูมิภาค

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับข้าราชการในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 8 ถึง 23 มีนาคม 2561 และศ ...

หมวด:ข่าว PR
ผู้โพสต์