สมาชิก/เข้าระบบ

เขต/อำเภอ: เมือง

สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี

สวนสัตว์ลพบุรี(ด้านหลัง), ,

การจัดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี จะเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพัน์ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยของจังหวัด รวมทั้ง ส่งเสริมเตรียมความพร้อมผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปให้เข้ ...

ผู้โพสต์